ખેડબ્રહ્મા 8 દિવસ બંધ રહેશે

ખેડબ્રહ્મા 8 દિવસ બંધ રહેશે
Spread the love
  • ખેડબ્રહ્મા શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કોરોનાના કેસમાં વધારો
  • સોમવાર તા.14 થી 21 સુધી બજાર સ્વયંભૂ બંધ રહેશે
  • ખેડબ્રહ્માનુ બજાર 24 × 7 બંધ રહેશે
  • ફકત દૂધ – મેડીકલ, હોસ્પિટલ તથા સરકારી કચેરીઓ,શાળા-કૉલેજો ચાલુ રહેશે
  • પોતાના રક્ષણ માટે સહકાર આપવા અપીલ
  • બંધનો સમય હવે આવી ગયો છે
  • ખેડબ્રહ્મા નગરપાલિકા, વિવિધ વહેપારી એસોસિયેશન
  • તથા લારીઓવાળા પણ આ બંધને સમર્થન આપ્યું છે

37-1.jpg 35-0.jpg

Right Click Disabled!