નક્કી આ ચોમાસું બેઠું…….!

નક્કી આ ચોમાસું બેઠું…….!
Spread the love

પથરા આઘા પાછા થૈ ગ્યા, નક્કી આ ચોમાસુ બેઠું,

છત્રી પણ ચોરીને લૈ ગ્યા, નક્કી આ ચોમાસુ બેઠું…

રેઇનકોટ ને ગમશુઝથીયે જાડી ચામડીયુ વાળા કયે,

ભીંજાતા ભીંજાતા રૈ ગ્યા, નક્કી આ ચોમાસુ બેઠું…

નહિંતર એ કેવા કંજુસ છે! કદિ કોઇને કૈંઆપે? પણ

મને ગીફ્ટમાં વાદળ દૈ ગ્યા, નક્કી આ ચોમાસુ બેઠું…

કઇ રીતે ભીંજાવુ એનું લાંબુ લાંબુ ભાષણ દઇને,

પોતે પાછા ઘરમાં વૈ ગ્યા, નક્કી આ ચોમાસુ બેઠું…

બીજા તો કોરાકટ્ સમજ્યા, પણ સોંસરવા જે પલળ્યા એ,

મને કાનમાં આવી કૈ ગ્યા, નક્કી આ ચોમાસુ બેઠું…

– કૃષ્ણ દવે દ્વારા રચિત

Screenshot_20200710_154103.JPG

Right Click Disabled!