સીરીઝ જીજે-૧૦-ડીજીના નંબરના ઇ-ઓક્શન થશે

Spread the love
  • ટુ-વ્હીલર ગોલ્ડન-સીલ્વર નંબર મળશે

જામનગર જિલ્લાની મોટરીંગ પબ્લિકના વાહન માલિકોને જણાવાયુ છે કે, ટુ-વ્હીલર માટે સીરીજ જીજે-૧૦-ડીજી સીરીઝના ગોલ્ડન સિલ્વર નંબરના ઇ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજીનો સમયગાળો ૦૬-૦૮-૨૦૨૦થી ૧૨-૦૮-૨૦૨૦ રહેશે. ઓકશનનું પરિણામ તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૦ના બપોરના ૧૨ કલાક પછી રહેશે. આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા ઇચ્છુકોએ પ્રથમ વેબસાઇટ પર જઇને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. ત્યારબાદ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાના રહેશે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવ્યા બાદ ઉપરોકત વેબસાઇટ પર લોગીન કરીને વાહન ખરીદીના દિવસ-૭ની અંદર ઓનલાઇન CNA ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

વાહન માલિક ગોલ્ડ અને સિલ્વર કે અન્ય પસંદગીના નંબર પરથી કોઈ એક નંબર પસંદ કરીને ઓનલાઇન પેમેન્ટ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને ઓનલાઇન રસીદ મેળવી લેવાની રહેશે. વાહન માલિક પોતાની બિડ ઉપરોક્ત દર્શાવેલ સમયગાળા દરમિયાન ૧૦૦૦ના ગુણાંકમાં વધારી શકશે. ઇ-ઓકશન અંતે નિષ્ફળ થયેલ અરજદારોએ રિફંડ માટે પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર સંપર્ક કરવાનો રહેશે. પસંદગીના લાગેલા નંબરવાળા અરજદારોએ બાકી રકમની ચૂકવણું ઓનલાઇન દિવસ-૫માં કરવાનું રહેશે એમ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી જામનગર એક યાદીમાં જણાવાયું છે.

– રોહિત મેરાણી (જામનગર)

Right Click Disabled!