૨૯ ફેબ્રુઆરી થી ૧૩ મી માર્ચના સમયગાળા દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લામાં ગ્રામસભાનું આયોજન

ભરૂચ,
ભરૂચ જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ગ્રામસભાઓનું અસરકારક અને સફળતાપૂર્વક આયોજન થાય તે પ્રમાણે ગ્રામસભાનું તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ થી તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૦ ના સમયગાળા દરમિયાન ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Right Click Disabled!