” વળગણ ” એક અનુઠૂ સગપણ…

” વળગણ ” એક અનુઠૂ સગપણ…
Spread the love

વિચારો નું વળગણ છોડી,
વિચાર એક રાખવો હવે.

સાથીના સાથની જરૂર છે,
વિચાર નવો એક આપે હવે.

નીકળવું છે અંધકારમાંથી,
પકડે હાથ ને બહાર કાઢે હવે.

કિંમત ચૂકવવા તૈયાર ”શિલ્પી’,
મોતને પણ ભેટીશુ હવે.

બાળક બની આવ્યો દ્વારે,
પુરુષ ગણી ન અવગણ હવે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▶(કવિ) : શ્રી પંકજ દરજી ‘શિલ્પી’

CYMERA_20200822_142118.jpg

Right Click Disabled!