જુનાગઢ : એક્લવ્ય સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા માંગણી કરતા વાલીઓમાં ભારે રોષ

જુનાગઢ : એક્લવ્ય સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ દ્વારા માંગણી કરતા વાલીઓમાં ભારે રોષ
Spread the love

થોડા દિવસો પહેલા અમુક વાલીઓને ફ઼િ ભરવા બાબતે સ્કૂલ્ તરફ઼થી ફોન્ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં સ્કૂલ્ તરફ઼થી વાલીઓને ફ્રીના પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વાલીઓ એ સ્કૂલ્ પર્ ફોન કરીને ગ્યા હતા અને વાલીઓએ જ્યારે ફ્રીમાં રાહત નિ માંગણી કરી હતી. આ બાબતે આજે કોલેકટર શ્રી અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને આવેદન પત્ર આપી અને રોષ ઠાલવ્યો હતો.

રિપોર્ટ : ઋષિ જોશી (જુનાગઢ)

IMG-20210302-WA0125.jpg

Right Click Disabled!